ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • โรงเรียนบ้านแหล่งควาย เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  

  • การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563