เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหล่งควาย พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

 วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา

 ศาสนา

และวัฒนธรรม

80

80

80

120

120

120

o ประวัติศาสตร์

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

o  ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม       

 

 

 

 

 

 

o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม                                  

(40)

(400)

(400)

(80)

(80)

(80)

o เศรษฐศาสตร์

 

 

 

 

 

 

o ภูมิศาสตร์

 

 

 

 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

80

80

80

ศิลปะ

40

40

40

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

160

160

160

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

— รายวิชา / กิจกรรม           ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  ตามความพร้อมและจุดเน้น

ภาษาอังกฤษ                  40 ชั่วโมงหน้าที่พลเมือง                 40 ชั่วโมง

งานใบตองและมาลัย     40 ชั่วโมง

หน้าที่พลเมือง            40 ชั่วโมง

 

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

o กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

40

40

40

o กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

-  ลูกเสือ / เนตรนารี

40

40

40

40

40

40

-  ชุมนุม

30

30

30

30

30

30

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

10

10

10

10

10

รวมเวลา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

รวมเวลาทั้งหมด

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

รวมเวลาทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

Comments