นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ปรัชญา

 ปรัชญา

      สามัคคี มีวินัย ใส่ใจความพอเพียง

 วิสัยทัศน์  (Vision)

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทุกคนมีส่วนรวม

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสู่สากล

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ     

4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง         

5. บริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล

Comments