ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
                เดิมชาวบ้านแหล่งควายได้ส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขอนแดง ในฤดูฝนการคมนาคมลำบากมากเพราะต้องข้ามแม่น้ำเลย  ทางราชการจึงอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านแหล่งควายเมื่อวันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2483  มี นายกุหลาบ  ผาจวง  เป็นครูใหญ่และเป็น ครูคนเดียว  ได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน  ในปี พ.ศ. 2484  นายกุหลาบ  ผาจวง ลาออก  มี นายพร้อม  วิจิตรจันทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  และมี นางวัฒนา ศิลาสัย เป็นครูสายปฏิบัติการสอน  เปิดทำการสอน  3  ชั้น  คือ ป.1 - 3 ในปีเดียวกันนี้  นายพร้อม   วิจิตรจันทร์  ลาออก  นายธูป  ตาตีปะ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ในปี พ.ศ. 2485  นายธูป  ตาตีปะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  นายคำ ทรงพุฒิ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  ได้นำชาวบ้านจัดหาไม้และปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 พิเศษ  ขนาด  2 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณมาสมทบ 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  มีนักเรียน  99  คน  มีครูทำการสอน  4  คน  เปิดทำการสอนถึงชั้น  ป.4  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2519  นายคำ  ทรงพุฒิ  เกษียณอายุราชการ  นายมานพ  สิงห์มณี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  ปี พ.ศ. 2521  คณะครู ผู้ปกครองร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างส้วม  1 หลัง ขนาด 2 ที่นั่ง  ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 500,500 บาท (ห้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน)  วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ  2523  นายมานพ  สิงห์มณี  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายถาวร ไกรศรีวรรธนะ มาดำรงตำแหน่งแทน และมีครูทำการสอน  7  คน
ปี พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การฯจำนวน 1 หลัง      เป็นเงิน 120,000 บาท ในปี พ.ศ. 2526  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียน  ในปี พ.ศ. 2527 ได้ซื้อเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง  ซื้อรถตัดหญ้า 1 คัน       ในวันที่ 4  พฤษภาคม พ.ศ.  2529  นายถาวร  ไกรศรีวรรธนะ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาซำ  นายประเสริฐ  มาจันทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ในปี พ.ศ. 2533 ได้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและได้รับอนุมัติเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมา นายประเสริฐ มาจันทร์ ได้ลาออกไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535  ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายธนูศิลป์   โคตรมงคล  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหินซา  อำเภอเชียงคาน  มาดำรงตำแหน่งแทน  ต่อมา นายธนูศิลป์  โคตรมงคล  ได้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แลได้รับอนุมัติให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณ มาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 นายธนูศิลป์   โคตรมงคล เกษียณอายุราชการ ทางราชการแต่งตั้ง นายสุบรรณ 
ธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล ต. นาดินดำ อ. เมือง จ. เลย มาดำรงตำแหน่งแทน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย เขต 1 ที่ 717 / 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน                                                   
ผู้บริหารโรงเรียนอดีต ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
                                                นายกุหลาบ  ผาจวง  พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2484
                                                นายพร้อม  วิจิตรจันทร์          พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2485
                                                นายธูป  ตาตีปะ          พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2485
                                                นายคำ ทรงพุฒิ                      พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2519
                                                นายมานพ  สิงห์มณี  พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523
                                                นายถาวร ไกรศรีวรรธนะ         พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529
                                                นายประเสริฐ  มาจันทร์          พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2529
                                                นายธนูศิลป์   โคตรมงคล  พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2556
                                                นายสุบรรณ ธรรมกุล พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
ĉ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย,
29 ก.ค. 2562 20:06
Comments