คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายอุเทือง คำคุ้ม                        ประธานกรรมการ

2. นางวาสนา บุตรตรี                      กรรมการ

3. นายจำรัส อุ่นแสง                        กรรมการ

4. นายสนั่น คำสุนา                         กรรมการ

5. นางวิไล ศรีพรมมา                      กรรมการ

6. นายอนันต์ สิมลา                        กรรมการ

7. นายบุญมี ทองคำแสน                กรรมการ

8. นายพรชัย โสกัณทัต                 กรรมการ

9. นายสุบรรณ ธรรมกุล            กรรมการและเลขานุการ

Comments