โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

Include gadget (iframe)


             
 

ชื่อ-สกุล : นายสุบรรณ  ธรรมกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เกิดวันที่ : 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2510
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
E-mail :  langkwai@loei1.go.th
Telephone : 
089-8438726บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Include gadget (iframe)Comments