กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ย. 2563 07:48 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ลบ ถาม-ตอบ
16 ก.ย. 2563 07:48 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข Q&A
11 ก.ย. 2563 00:41 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 00:40 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ การเงิน.jpg กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 00:39 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 040.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 00:39 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 00:39 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 040ใหม่.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 00:31 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผนการดำเนินงานประจำปี.pdf จาก แผนการดำเนินงานประจำปี
10 ก.ย. 2563 23:47 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
10 ก.ย. 2563 23:46 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf จาก การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
10 ก.ย. 2563 23:45 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10 ก.ย. 2563 23:41 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
10 ก.ย. 2563 23:41 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 012SAR ปีการศึกษา 2562.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
10 ก.ย. 2563 23:36 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
10 ก.ย. 2563 23:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
10 ก.ย. 2563 23:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 70139.jpg กับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
10 ก.ย. 2563 23:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 70138.jpg กับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
10 ก.ย. 2563 23:23 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10 ก.ย. 2563 23:23 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 029คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf จาก แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10 ก.ย. 2563 23:22 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
10 ก.ย. 2563 23:22 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O31 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
10 ก.ย. 2563 23:22 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 (รอบ 6 เดือน).pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
10 ก.ย. 2563 23:22 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10 ก.ย. 2563 23:21 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 033 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม.pdf จาก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10 ก.ย. 2563 23:20 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร