กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ส.ค. 2562 04:15 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ frame.png กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
31 ส.ค. 2562 04:14 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 20190111_084534.jpg จาก รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
31 ส.ค. 2562 04:14 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ 20190111_084534.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
31 ส.ค. 2562 04:13 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ line_183655627618006.jpg จาก รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
31 ส.ค. 2562 04:13 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ line_183655627618006.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
31 ส.ค. 2562 01:51 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ ปกแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (PDF).pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
31 ส.ค. 2562 01:51 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
31 ส.ค. 2562 01:50 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
31 ส.ค. 2562 01:48 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
31 ส.ค. 2562 00:57 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
31 ส.ค. 2562 00:53 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
30 ส.ค. 2562 23:32 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
30 ส.ค. 2562 23:31 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
30 ส.ค. 2562 23:30 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
30 ส.ค. 2562 23:29 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ 20190815_102558.jpg กับ หน้าแรก : HOME
30 ส.ค. 2562 23:25 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริต (ประถม) PDF.pdf กับ หลักสูตรต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 23:24 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 23:19 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ หลักสูตรต้านทุจริต (ประถม) PDF.pdf จาก หลักสูตรต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 23:18 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 23:10 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
30 ส.ค. 2562 23:09 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ แผนการสอน หลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 23:07 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
30 ส.ค. 2562 18:56 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 18:56 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แนบ 1549419612667.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
30 ส.ค. 2562 18:55 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต