วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • ตราสัญญลักษณ์
  • ปรัชญา "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง"
  • คำขวัญ  "การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา"
  • สีประจำโรงเรียน  "ขาว    เขียว"
  • วิสัยทัศน์  "เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ทุกคนมีส่วนร่วม"
  • พันธกิจ                                                                                                                                                                                                              1) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสากล                                                                                                              2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                          3) พัฒนาประสิทธิระบบการบริหารจัดการ                                                                                                                            4) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง                                                                                                5) บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
  • กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                  1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล                                                                                                2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วภึงและเป็นธรรม                                                                                                          3) ยกระดับคุณภาพบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง                                                                                                4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                                                                                5) เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม                                                                6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้มุ่งสู่สากล
  • อัตลักษณ์  "รู้รอบ  ชอบศิลปะ"                                            
Comments